ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε σχέση με την αίτηση που εκδόθηκε στις 25 Μαΐου 2018 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016, παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες
Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Tessa Consulting RGK Sp. z o. o Spółka Komandytowa
 1. Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Tessa Consulting RGK Sp. z oo Η Spółka Komandytowa, με έδρα το Katowice στο Kościuszki 45/7, καταχωρήθηκε στο μητρώο επιχειρηματιών υπό τον αριθμό KRS 0000494919.
 2. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την ολοκλήρωση της παραγγελίας, τους σχετικούς διακανονισμούς και άλλες απαραίτητες ενέργειες, μεταξύ άλλων σε σχέση με άλλες νομικές διατάξεις σχετικά με την εκτέλεση της εντολής και σε περίπτωση συγκατάθεσης για την αποστολή εμπορικών και εμπορικών πληροφοριών.
 3. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας.
 4. Οι παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι: 1) πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τον Διαχειριστή να επεξεργάζονται δεδομένα στο πλαίσιο της εκτέλεσης των επίσημων καθηκόντων τους, 2) οι φορείς που ανέθεσε ο Διαχειριστής να εκτελεί δραστηριότητες που συνεπάγονται την ανάγκη επεξεργασίας δεδομένων (μεταποιητές) ·
 5. Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν για την περίοδο που είναι αναγκαία για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών, αλλά όχι περισσότερο από τη λήξη της συγκατάθεσης.
 6. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας και, με την επιφύλαξη των νομικών διατάξεων, το δικαίωμα να διορθώσετε, να διαγράψετε, να περιορίσετε την επεξεργασία, το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 7. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της.
 8. Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε μια καταγγελία στην εποπτική αρχή.
 9. Η παροχή δεδομένων είναι εθελοντική, αλλά απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους θα συλλέγονται.
 10. Εάν προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις μας, τις προσφορές ή άλλες πληροφορίες, μπορούμε να παρουσιάσουμε τα δεδομένα σας.
 11. Δεν κάνουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις (αναγκασμένες π.χ. από αλγόριθμο) που μπορεί να επηρεάσουν τη νομική σας κατάσταση.